آغاز روند آزادسازی آخرین گروه از زندانیان طالبان

آغاز روند آزادسازی آخرین گروه از زندانیان طالبان

طبق اعلام سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دولت این کشور روند آزادسازی آخرین بخش از زندانی های طالبان بر طبق تعهدش که متشکل از ۴۰۰ زندانی است را آغاز کرده است؛ زندانی هایی که گروه طالبان آغاز کردن مذاکرات صلحش با دولت کابل را مشروط به آزاد شدن آنها کرده است.