حملات راکتی و انفجار در کابل

حملات راکتی و انفجار در کابل

شهر کابل پایتخت افغانستان صبح نخستین روز آذر ماه شاهد حملات راکتی و انفجار بود که در آن تلفاتی به غیرنظامیان وارد شده است.