۷۰ درصد هنگ کنگی ها گذرنامه انگلیسی می گیرند

۷۰ درصد هنگ کنگی ها گذرنامه انگلیسی می گیرند

– گزارش ها حاکی است به دنبال افزایش تنش بین انگلیس و چین بر سر هنگ کنگ، لندن اعلام کرده است در چارچوب طرحی به حدود ۷۰ درصد از جمعیت هنگ کنگ گذرنامه انگلیسی می دهد، موضوعی که باعث ایجاد شکاف و حتی فروپاشی برخی از خانواده های هنگ کنگی خواهد شد.