اعراب، فلسطین را فروخته اند

اعراب، فلسطین را فروخته اند

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و رها کردن ملت فلسطین پا فراتر نهاده و در پی حمایت از بخش های مختلف این رژیم از انرژی گرفته تا فضا، هوا، بهداشت و فناوری هستند در حالی که ملت فلسطین از کمبود مداوم حداقل حقوق خود رنج می برند.