حمایت جمعیت اخوان المسلمین اردن از پادشاه این کشور

حمایت جمعیت اخوان المسلمین اردن از پادشاه این کشور

جمعیت اخوان المسلمین اردن در واکنش به کودتای نافرجام در این کشور اعلام کرد، با همه توان از امنیت اردن و ثبات آن که برگرفته از قانون اساسی کشور است حمایت می‌کند و علیه هرگونه اقدامی که به کشور آسیب وارد کند، می‌ایستد.