نگاهی به پدیده آدمخواری در قلب اروپا

نگاهی به پدیده آدمخواری در قلب اروپا

کشف یک مورد جدید آدمخواری در آلمان بار دیگر توجه رسانه‌ها را به این پدیده هولناک در کشوری که طی دهه‌های اخیر بارها شاهد چنین جنایتی بوده، جلب کرده‌است.