کردهای سوریه مسیرهای آب شهروندان شمال این کشور را بار دیگر بستند

کردهای سوریه مسیرهای آب شهروندان شمال این کشور را بار دیگر بستند

شبه نظامیان گروه موسوم به «نیروهای دمکراتیک کردستان سوریه» (قسد SDF) مورد حمایت نظامیان آمریکایی، بار دیگر همه گذرگاه‌ها و کانال‌های آبی مناطق تحت اشغال خود را که به مناطق تحت کنترل دولت سوریه منتهی می‌شود، مسدود کردند.