نامه نماینده ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره رفتارغیرقانونی آمریکا

نامه نماینده ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره رفتارغیرقانونی آمریکا

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل|، با ارسال نامه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص رفتار غیرقانونی و متخلفانه آمریکا در قبال تعهدات بین المللی خود در حوزه همکاریهای هسته ای و ایجاد ممانعت در این زمینه هشدار داد.