حمایت رجب صفراف از حق ایران برای  انجام فعالیت هسته ای

حمایت رجب صفراف از حق ایران برای انجام فعالیت هسته ای

رجب صفراف صاحبنظر و تحلیلگر سیاسی در روسیه در یادداشتی برای ایرنا اعلام کرده است: ایران مثل هر کشور دیگری حق انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای را دارد. بویژه زمانی که دیگر طرفین توافق بصورت علنی و وقیحانه از اجرای تعهدات خود سرباز می زنند. بسته سوم کاهش محدودیت های هسته ای در چهارچوب برجام در وهله اول گویای اراده راسخ، قدرت داخلی و خودکفایی تهران است.