پاکستان| تنش در خلیج فارس به نفع هیچ طرفی نیست

پاکستان| تنش در خلیج فارس به نفع هیچ طرفی نیست

– جانشین سابق فرمانده نیرو دریایی پاکستان، منطقه خلیج فارس را مهم ترین آبراه بین المللی نه فقط برای منافع اقتصادی غرب بلکه برای کشورهای شرق آسیا از جمله پاکستان حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: هرگونه درگیری در این منطقه هرگز منافع هیچ طرفی را تامین نمی کند.